Kulyuru

Pila Nguru

Tuwan

Wanari

Tuwan

Wayiyul

Pila Nguru

Papatatjara

Wayiyul

Kamanti